Działalność publiczna

W 1993 został powołany przez Lecha Wałesę w skład Rady d.s. Mediów i Informacji przy Prezydencie RP (do 1995). Brał udział w pracach zespołu mediów elektronicznych mających na celu zapewnienia warunków dla pluralizmu rynku telewizyjnego w Polsce i tworzenia otwartego forum debaty publicznej. W latach 1997 – 2001 był posłem na Sejm RP (Klub Parlamentarny AWS, poseł bezpartyjny) i przewodniczył pracom sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 • Komisja Kultury i Środków Przekazu pod jego przewodnictwem obradowała na 200 posiedzeniach, przyjęła 51 opinii (m. in. w sprawie upolitycznienia mediów publicznych) i 34 dezyderaty
  (m. in. w kwestii zasad finansowania instytucji kultury), pracowała nad 25 ustawami (w tym nad regulacjami zwiększającymi ochronę dzieci i młodzieży przed agresją i przemocą w mediach)
  i 9 uchwałami (m. in. o kierunkach polityki kulturalnej państwa).
 • Doprowadził do ponownego podporządkowania struktur Policji
  w d. województwie warszawskim Komendzie Stołecznej,
  co w sposób wymierny wpływa na polepszenie bezpieczeństwa
  w powiatach wokół Warszawy.
 • Przyczynił się do utrzymania 7 proc. VAT w budownictwie
  w sytuacji gdy proponowano 12 proc.
 • Pracował by nie został wprowadzony podatek majątkowy (katastralny).
 • Walczył – skutecznie – z dyskryminacją radiofonii katolickiej.
 • Pilotował prace nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która uporządkowałaby sytuację w mediach publicznych.
  Niestety, została ona zablokowana przez prezydenta.
 • Zabiegał – z sukcesem – o zwiększenie nakładów na kulturę.
 • Brał udział w pracach nad ustanowieniem Prokuratorii Generalnej oraz w pracach nad powszechnym uwłaszczeniem Polaków. Te dwie ustawy zostały zawetowane przez prezydenta.

 • Działał na rzecz wprowadzenia przepisów antykorupcyjnych do ordynacji wyborczej i likwidacji listy krajowej.
 • Był w grupie posłów AWS, która konsekwentnie opowiadała się za prorodzinnym systemem podatkowym.
 • Wprowadziliśmy ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.
 • Przeprowadziliśmy małe uwłaszczenie na mieszkaniach spółdzielczych i zakładowych.
 • Doprowadziliśmy do wypłaty zaległych rekompensat dla emerytów i rencistów.
 • Przyznaliśmy dodatki dla rodzin wielodzietnych.
 • Nadaliśmy Polonii możliwość głosowania w drugiej turze w wyborach prezydenckich.
 • Umożliwiliśmy odszkodowania dla polskich robotników pracy przymusowej w III Rzeszy.
 • W 75 wystąpieniach sejmowych poruszał najistotniejsze problemy państwa.
 • Podjął ok. 1100 interwencji na piśmie w sprawach zgłaszanych przez obywateli i organizacje społeczne.
 • Odbył ok. 300 otwartych spotkań z wyborcami.

Od 2001 r. już trzecią kadencję jest członkiem Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie. Uczestniczył między innymi w działaniach mających na celu pozyskanie środków na dokończenie konserwacji Arkad Kubickiego.

Od 2002 – 2006 r. radny Rady m. st. Warszawy. W latach 2002-2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady m. st. Warszawy.

W Radzie m. st. Warszawy podejmował m.in. następujące inicjatywy:

 • Inicjator akcji szacowania strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku działań II wojny światowej.
 • Inicjator powołania w Warszawie Centrum upamiętniającego myśl i dzieło Jana Pawła II.
 • Wnioskodawca powołania Komisji Etyki w Radzie Warszawy.
 • Współinicjator nadania honorowego obywatelstwa m. st. Warszawy Ks. Prałatowi Zdzisławowi Jastrzębiec Peszkowskiemu, kapelanowi Rodziny Katyńskiej, Ks. Arcybiskupowi prof. Dr hab. Kazimierzowi Majdańskiemu, Ks. Arcybiskupowi Gen. Dyw. Leszkowi Sławojowi Głódziowi.
 • Inicjator „becikowego”, czyli uchwały o jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia dziecka.
 • Inicjator Stanowiska Rady Warszawy sprzeciwiającej się manifestacji gejów i lesbijek.
 • Skutecznie przeciwstawiał się wywłaszczeniom z nieruchomości przez władze miasta osób objętych tak zwanym dekretem Bieruta i zabieraniu przez administracje prezydenta Lecha Kaczyńskiego prywatnej własności na podstawie stalinowskiego prawa.
 • Współautor uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność m. st. Warszawa, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielenia 99% bonifikaty od ceny sprzedaży.
 • Współinicjator poprawki zwiększającej do 90% bonifikatę przy wykupie mieszkań komunalnych dla najemców ze stażem przynajmniej 10 lat oraz 85% dla najemców ze stażem przynajmniej 5 lat.
 • Współautor uchwały lokalizacyjnej zobowiązującej Prezydenta m. st. Warszawy do wybudowania pomnika Pomordowanych w KL Warschau.
 • Inicjator Stanowiska Rady Warszawy w sprawie poparcia dla byłych więźniów obozy jenieckiego w Pruszkowie o potraktowaniu ich jako osoby represjonowane.
 • Współautor Stanowiska Rady sprzeciwiającej się rozbudowie Portu Lotniczego Okęcie i ustanowienia strefy ograniczonego użytkowania w dzielnicach przylegających do lotniska.
 • Autor stanowiska, w którym Rada Miasta zwraca się do władz miasta o przygotowanie planu zapewnienia miejskiej infrastrukturze (komunikacja, wodociągi, oczyszczalnie ścieków) alternatywnego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną w związku ze sprzedażą zakładów STOEN i raportem NIKu wskazującym na nieprawidłowości przy tej prywatyzacji i zagrożeniem uzależnienia miasta od praktyk monopolistycznych ze strony nowego właściciela STOEN.
 • Wnioskodawca „Informacji Prezydenta m. st. Warszawy, na temat polityki władz miasta wobec małej i średniej przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług, handlu i rzemiosła”.

 • Wnioskodawca „Informacji Prezydenta m. st. Warszawy, na temat nowych narzędzi zastępujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego od 1 stycznia 2004r., oraz stanu zaawansowania prac nad uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowiących podstawę dla kształtowania właściwej funkcjonalno – przestrzennej struktury miasta”. Zwrócenie się do odpowiednich władz o przedstawienie pełnej informacji zawierającej inwentaryzację stanu zagospodarowania prac nad wszystkimi planami oraz harmonogramami zakończenia tych prac. Zwrócenie uwagi, na brak planów śródmiejskich przeznaczonych do opracowania w pierwszej kolejności.
 • Wnioskodawca „Informacji Prezydenta m. st. Warszawy, na temat rozważanych alternatywnych źródeł energii w komunikacji miejskiej w aspekcie zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska”. W dyskusji zwrócenie uwagi na fakt, że brakuje informacji na temat działania Miejskich Zakładów Autobusowych w kierunku prac badawczo – rozwojowych, dotyczących energii elektrycznej, chociaż projekty pilotażowe dot. napędu elektrycznego są bardzo zaawansowane.
 • Wnioskodawca „Informacji Prezydenta m. st. Warszawy, na temat okoliczności związanych z decyzją dotyczącą zwrotu działek przy al. Waszyngtona firmie Projekt S przez Prezydenta m. st. Warszawy, z uwzględnieniem dalszego nadzoru nad nieruchomościami”.
 • Wnioskodawca „Informacji Prezydenta m. st. Warszawy, dotyczącej złożonych przez Prezydenta do Prokuratury doniesień o domniemaniu popełnienia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadal pełniących funkcje w samorządzie warszawskim, których dotyczą te doniesienia”.
 • Wnioskodawca „Informacji Prezydenta m. st. Warszawy o aktualnych zadaniach w mieście”.
 • Wnioskodawca „Informacji Prezydenta m. st. Warszawy o stanie finansów m. st. Warszawy oraz informacji dotyczącej kierunków i źródeł poszukiwania finansowania ważnych zadań, jakie stoją przed Warszawą”.

 • Wnioskodawca „Informacji Prezydenta m. st. Warszawy dotyczącej dalszych losów Szpitala Wolskiego” w związku z wnioskiem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej o zwrot części nieruchomości, na których znajduje się ten ważny dla Warszawy szpital.
 • Wnioskodawca stanowiska Rady m. st. Warszawy dot. przedstawienia przez Prezydenta m. st. Warszawy projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI). Umożliwia to prowadzenie racjonalnej polityki finansowej, co pozwoli na realizowanie zadań inwestycyjnych zgodnie z oczekiwaniami i interesami mieszkańców Warszawy.
 • Poparł projekt uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie przyspieszenia prac nad statutem m. st. Warszawy.
 • Skutecznie postulował i wprowadził do regulaminu płatnego parkowania zapis umożliwiający wydawanie karty „N +” opiekunowi prawnemu osoby niepełnosprawnej.
 • Wprowadził do uchwały określającej sposób obchodzenia rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego zapis zalecający władzom miasta corocznie uruchomienie syren punktualnie o godzinie 17.00 1 sierpnia.
 • Wielokrotnie zgłaszał wnioski do uchwał Rady obniżające opłaty za przedszkola, zwrot nieruchomości (dekretowych), wejście na basen Wodnik.
 • Protestował przeciwko decyzji Prezydenta m. st. Warszawy dotyczącej wydania warunków zabudowy dla hipermarketu w Wilanowie oraz projektowi uchwały umożliwiającej podwyższenie opłaty targowej.
 • Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu utrwalenie miejsc pamięci narodowej oraz odpowiedniego uczczenia wielkich Polaków.

Złożone interpelacje:

 • dot. instytucji biletu rodzinnego, który w sytuacji trudnych warunków materialnych wielu mieszkańców Warszawy umożliwiałby zwiększenie dostępności warszawiaków do korzystania z obiektów sportowych o placówek kulturalnych przez miasto.
 • dot. polityki władz m. st. Warszawy względem porządkowania stanu prawnego nieruchomości warszawskich zwłaszcza w aspekcie współpracy między miastem a spółdzielniami.
 • dot. możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości kempingów w Warszawie
 • dot. budowy kanalizacji przy ul. Stromej na Woli.
 • dot. giełdy przy ul. Bakalarskiej i giełdy Bronisze.
 • dot. zbiórek pieniężnych odbywających się na terenie Warszawy.
 • dot. odbywających się późnym wieczorem na Moście Siekierkowskim oraz na Wale Miedzeszyńskim rajdów motocyklowych, stwarzających ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego w aspekcie działań prewencyjnych i przeciwdziałania zagrożeniom.

Działalność w Komisji Zdrowia Rady m. st. Warszawy, dotyczyła takich spraw jak:

 • zaproponowania opracowania trybu i zasad wnioskowania o powołanie członków Rad Społecznych;
 • podjęcia przez Komisję Zdrowia stanowiska przeciwko likwidacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego i Oddziału Noworodków Szpitala Praskiego;
 • wnioskowania, aby w sprawie zwrotu części działek przy ulicy Kasprzaka, gdzie usytuowany jest Szpital Wolski, radni mieli dostęp do bardziej aktualnych dokumentów z archiwum państwowego;
 • sprzeciwu wobec projektu likwidacji Szpitala przy ul. Goszczyńskiego;
 • opowiedzenia się przeciwko połączeniu Szpitala Praskiego ze Szpitalem Grochowskim i przedłożenia projektu uchwały Komisji Zdrowia Rady m. st. Warszawy, w sprawie połączenia Szpitala Praskiego ze Szpitalem Grochowskim.

Działalność w Komisji Kultury:

 • wnioskowanie przy budżecie na 2003 r. o zwiększenie środków na kulturę o 5 mln zł;
 • zaproponowanie zorganizowania wystawy panoramy Warszawy;
 • projekt stanowiska Komisji dotyczący obchodów Jubileuszu 300 – lecia Sankt Petersburga;
 • zgłoszenie wniosku w sprawie wyłonienia zespołu opiniującego wnioski o dotacje;
 • wsparcie projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia 4 listopada „Dniem Pamięci o rzezi Pragi”.

Ponadto:

 • W 80 wystąpieniach na forum Rady poruszał najistotniejsze problemy Warszawy.
 • Podjął ok. 300 interwencji na piśmie w sprawach zgłaszanych przez obywateli, organizacje społeczne oraz inne podmioty prawne, dotyczącymi między innymi:

  • uzyskania działki na budowę kościoła przy ul Fieldorfa jako mienia zastępczego na podstawie ustawy o stosunkach między państwem a Kościołem;
  • zamiany lub rozkwaterowania lokali mieszkalnych, wykupu mieszkań;
  • uwłaszczania członków spółdzielni mieszkaniowych gruntami;
  • zjawiska wyłudzania pieniędzy na ulicach przez osoby podszywające się i dokonujące zbiórek pieniężnych na jakieś cele;
  • dotacji dla Warszawskiego Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu;
  • dotacji dla Warszawskiej Orkiestry Młodzieżowej „SONATA” im. Bogusława Łepeckiego;
  • dofinansowania konkursu wiedzy historycznej „Roman Dmowski przez Warszawę i Mazowsze do Niepodległości”;
  • patronatu Prezydenta m. st. Warszawy nad budową Pomnika Ofiar Obozu Zagłady KL – Warschau;
  • budowy Pomnika Romana Dmowskiego w Warszawie;
 • Odbył ponad 90 otwartych spotkań z wyborcami.
 • Na dyżurach radnego przyjął ponad 600 interesantów.
 • Reprezentował Radę Miasta na konferencjach naukowych, dyskusjach panelowych, seminariach naukowych, oraz uroczystościach państwowych.

27 października 2006 r., podczas uroczystości w Teatrze Studio na zakończenie kadencji 2002 – 2006 stołecznego samorządu powiedział:

„Minęły cztery lata odkąd z woli mieszkańców Warszawy zostaliśmy radnymi Rady m. st. Warszawy. Dziś gromadzi nas podniosła uroczystość zakończenia kadencji. Może podczas tego typu spotkania nie czas na szerszą refleksję, ale pozwólcie mi na kilka zdań, w których spróbuję podsumować naszą wspólną pracę. Jaka była ta kadencja? Jak nas oceniają nasi wyborcy? Co zrobiliśmy dla naszego miasta? Czy godnie wypełniliśmy nasze ślubowanie? To pytania, na które warto odpowiedzieć.

Sucha statystyka: blisko 100 posiedzeń Rady, trzy tysiące uchwał, stanowisk i opinii jakie uchwaliliśmy i podjęliśmy. Setki posiedzeń stałych komisji, liczne interpelacje i zapytania, niezliczony czas, jaki poświeciliśmy na dyżury i interwencje. Tak, ta kadencja była pracowita. Pierwsza po wprowadzeniu w całej Polsce bezpośredniego wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów, pierwsza po zamianie ustawy warszawskiej, która scaliła dawnych 11 gmin w jeden organizm. Przez całą kadencję trwało żmudne działanie ujednolicające zasady funkcjonowania całego miasta, oświaty, służy zdrowia, instytucji kultury, ośrodków sportu i rekreacji. A w tle nieustająca kampania na prezydenta kraju, zmieniające się koalicje. Warszawa była poligonem doświadczalnym wielkiej polityki, na czym niewątpliwie traciło nasze miasto i jego mieszkańcy. W te cztery lata dokonało się wiele dobrego, jak choćby oddanie hołdu Powstaniu Warszawskiemu, czy godne czczenie wielkich wydarzeń historycznych. Ale też było wiele zaniechań i zaniedbań, słabe tempo rozwoju tak potrzebnej Warszawie infrastruktury, mało inwestycji, brak menadżerskiego i gospodarskiego spojrzenia na zarządzanie stolicą Polski.

Jako radni chyba wszystkich orientacji politycznych doświadczyliśmy jak bardzo ustawodawca, wprowadzając jakże słuszny bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów i prezydentów, nie zadbał jednak by nie zachwiać równowagi między władzą wykonawcza i uchwałodawczą. Tak naprawdę pozycja rad po zmianach 2002 roku została strukturalnie osłabiona, co szczególnie było zauważalne na przykładzie Warszawy. Nie byliśmy w stanie przez 4 lata uchwalić podstawowego dokumentu, jakim jest statut miasta, który racjonalnie określałby kompetencje, relacje i procedury między ratuszem a dzielnicami. Głos Rady Warszawy był słaby, a władza wykonawcza nie była zainteresowana wykorzystaniem bogatego doświadczenia Kolegów radnych, aby jakość rządzenia była lepsza. Ale to już historia…

 

Zdjęcie pamiątkowe radnych miasta stołecznego Warszawy w latach 2002-2006.

 

Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te cztery lata wszystkim Koleżankom i Kolegom radnym, przedstawicielom ratusza i dzielnic, pracownikom Biura Rady Warszawy. Były chwile miłe i mniej miłe, ale w pamięci zostawmy to, co było dobre.

Chciałbym z tego miejsca szczególnie podziękować mieszkańców Warszawy za życzliwość i zaufanie, wyrazy solidarności w trudnych chwilach. Mam nadzieję, że nie zawiodłem moich wyborców. Choć w wyniku intryg politycznych nie uczestniczę w zbliżających się wyborach, to nie znaczy, że wycofuję się z życia publicznego. Nadal, choć w inny sposób, będę się starał służyć dobru wspólnemu. Wszystkim Koleżankom i Kolegom, tym którzy startują w tych wyborach i tym, którzy nie startują życzę sukcesów w życiu publicznym, zawodowym i osobistym. Mam nadzieję, że wybrany 12 listopada samorząd warszawski, bogatszy o doświadczenia tej kadencji, będzie oparty na harmonijnej współpracy między władzą uchwałodawczą i wykonawczą, i będzie jeszcze lepiej służył mieszkańcom naszego miasta.”

14 listopada 2005 r. złożył ślubowanie sędziego Trybunału Stanu.

27 kwietnia 2007 – zarządzeniem Przewodniczącego Trybunału Stanu – został wyznaczony do pięciosobowego składu orzekającego rozpoznającego w pierwszej instancji sprawę Emila Wąsacza. Rozpoczęte postępowanie nie zostało zakończone z powodu decyzji Sejmu RP z 7 września 2007 o skróceniu kadencji parlamentu i tym samym Trybunału Stanu.

Od 2011 senator Ziemi Ciechanowskiej w VIII kadencji Senatu RP

SPRAWOZDANIE SENATORA RP

JANA MARII JACKOWSKIEGO – LATA 2011-2015.

 • Prowadzenie Biura Senatorskiego w Ciechanowie i filii Biura w Mławie oraz dyżury w biurach parlamentarnych PiS w Płońsku, Przasnyszu i Żurominie.
 • Przyjęcie w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Przasnyszu i Żurominie – 654 interesantów
 • Podjęcie 429 interwencji w sprawach zgłaszanych przez obywateli
 • 76 roboczych spotkań z samorządami powiatowymi i gminnymi na terenie okręgu wyborczego
 • Udział w 12 sesjach Sejmiku Mazowieckiego, 14 sesjach Rady Powiatów w okręgu wyborczym, uczestnictwo w 8 sesjach Rad Miast: Ciechanowa, Mławy, Żuromina, Płońska, a także w sesjach Rad Gmin
 • Odbycie 130 otwartych spotkań z obywatelami, w tym 93 w okręgu wyborczym i 49 na terenie całego kraju.

UDZIAŁ W WAŻNYCH WYDARZENIACH PAŃSTWOWYCH, PATRIOTYCZNYCH I KULTURALNYCH W OKRĘGU WYBORCZYM

 

 

  •  Obchody  Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
  • Uroczystości upamiętniających ofiary Katynia.
  • Rocznicowe obchody Konstytucji 3 Maja w Ciechanowie, Mławie, Płońsku.
  • W każdą rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz napaści sowietów na Polskę  uczestniczyłem w uroczystościach upamiętniających obrońców Ojczyzny.
  • Co roku oddawałem hołd bohaterom Powstania Warszawskiego i uczestniczyłem w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
  • Od początku pełnienia mandatu senatora miałem zaszczyt uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych Północnego Mazowsza, min. otwarcia wystaw regionalnych, uroczystości dożynkowych.
  • Byłem uczestnikiem corocznych Mazowieckich Dni Rolnictwa oraz w Dni Kukurydzy i Buraka w Poświętnem.
  • Wraz z samorządowcami otwierałem nowoczesne hale sportowe, lokalne strefy gospodarcze i nowo oddane odcinki obwodnic miast powiatowych w okręgu wyborczym.
  • Jestem corocznie fundatorem nagród w Zawodach Strzeleckich PCK i Biegu Solidarności.
  • Doceniając rolę Straży Pożarnej uczestniczę w jubileuszach miejscowych OSP i Powiatowych Dni Strażaka w regionie.
  • Będąc członkiem Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wspieram działania tej ważnej dla regionu uczelni..
  • Uczestniczę każdego roku w obchodach Dnia Edukacji, występuję na konferencjach i sesjach naukowych.
 • Na przestrzeni trzech lat w moim okręgu wyborczym odbyło się szereg uroczystości jubileuszowych, m.in.: 200 lat urodzin Zygmunta Krasińskiego, 300 lat Konsekracji Kościoła Świętej Trójcy w Mławie, 25 lecie parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, 20-lecia Katolickiego Radia Ciechanów, debata 25-lat Wolności, sympozjum z okazji kanonizacji Jana Pawła II, 15 lat LG Electronics w Mławie, 300 rocznica urodzin Biskupa Adama Krasińskiego, których byłem uczestnikiem.

PRACA W SENACIE RP

 • Od początku VIII kadencji uczestniczyłem w 87 posiedzeniach plenarnych Senatu RP.
 • 821 razy zabierałem głos w sprawach ważnych dla Polski.
 • Złożyłem liczne uwagi i wnioski o charakterze legislacyjnym, wygłosiłem lub złożyłem 592 oświadczeń (interpelacji).
 • Złożyłem  132 poprawek o charakterze legislacyjnym. W grudniu 2014 roku został złożony wniosek grupy senatorów Prawa i Sprawiedliwości, której jestem przedstawicielem, do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności rządowego programu in vitro.
 • Uczestniczyłem w 17  posiedzeniach Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 • Uczestniczyłem w 142 posiedzeniach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi składając liczne wnioski o charakterze legislacyjnym.
 • Uczestniczyłem w 129 posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych i 58 posiedzeniach innych komisji senackich oraz sejmowych.
 • Brałem udział w posiedzeniach zespołów parlamentarnych oraz grup bilateralnych, których jestem członkiem.
 • Jako senator RP uczestniczę w ważnych wydarzeniach o charakterze państwowym, społecznym, dyplomatycznym.

PUBLIKACJE:

 

Opublikowałem 311 tekstów prasowych odnoszących się do istotnych problemów Polski i regionu. Uczestniczyłem w 176 programach radiowych i telewizyjnych.

Działalność senatorska  w IX kadencji jest przedstawiona w zakładce

SPRAWOZDANIE SENATORA RP JANA MARII JACKOWSKIEGO

ZA LATA 2015 – 2019

Kadencja w liczbach:

 

 • 653 wystąpienia na forum Senatu w sprawach ważnych dla Polski i dla subregionu     ciechanowskiego;
 • 161 oświadczeń (interpelacji) senatorskich;
 • 134 wnioski i poprawki o charakterze legislacyjnym w toku prac nad ustawami;
 • 327 interwencji na piśmie w sprawach zgłaszanych przez obywateli.

PRACA SENATORSKA NA FORUM OGÓLNOPOLSKIM

Brałem aktywny udział we wprowadzeniu wszystkich ważnych reform i programów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tym między innymi:

Brałem aktywny udział we wprowadzeniu wszystkich ważnych reform i programów społecznych rządu Prawa i Sprawiedliwości, w tym między innymi:

wprowadzeniu programu „Rodzina 500+” czyli świadczenie 500 zł na drugie dziecko, a od 2019 na każde dziecko do 18 roku życia w rodzinie;

wprowadzeniu zwiększonej płacy minimalnej 2100 zł brutto

wprowadzeniu znacznie podwyższonej minimalnej stawki godzinowej 13,7 zł za godzinę;

podwyższeniu kwoty wolnej od podatku;

zwolnieniu z podatku PIT osób pracujących do 26 roku życia;

wprowadzeniu reformy emerytalnej, przywracającej wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a także wprowadzającej od 2019 roku „trzynastki” dla emerytów;

przywróceniu połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach;

uszczelnieniu wpływów z podatku VAT

PRACA SENATORSKA W OKRĘGU WYBORCZYM

W pracy na rzecz okręgu brałem aktywny udział między innymi w działaniach na rzecz:

 • powrotu Wojska Polskiego do koszar w Ciechanowie;
 • przywrócenia zlikwidowanych połączeń autobusowych na Północnym Mazowszu;
 • społecznej akcji zbiórki makulatury na budowę studni w Sudanie z udanym finałem zebrano 38 tys. zł na STUDNIĘ im. senator Janiny Fetlińskiej;
 • unormowania przepisów prawa dotyczących zatrudniania pracowników z Ukrainy na Północnym Mazowszu;
 • renowacji licznych zabytków Północnego Mazowsza – w tym m.in. zabytkowego kościoła w Krasnem i kościoła w Czernicach Borowych;
 • przywracania pamięci o miejscach martyrologii wspólnie z samorządami oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Ponadto:

 • prowadziłem Biuro Senatorskie w Ciechanowie, filie Biura w Mławie i w Przasnyszu jak również dyżurowałem w biurach parlamentarnych PiS w Płońsku i Żurominie;
 • przyjąłem w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Przasnyszu i Żurominie oraz w Senacie RP – 541 interesantów;
 • podjąłem 327 interwencji w sprawach zgłoszonych przez obywateli;
 • uczestniczyłem w 165 otwartych spotkaniach z obywatelami, w tym 124 w okręgu wyborczym i 31 na terenie całego kraju oraz za granicą z Polonią.

Aktywnie uczestniczę w życiu publicznym i społecznym Północnego Mazowsza biorąc udział między innymi w ważnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych, tj.:

 • obchodach rocznic odzyskania niepodległości;
 • uroczystościach upamiętniających ofiary Katynia;
 • rocznicowych obchodach Konstytucji 3 Maja w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Żurominie i Przasnyszu;
 • rocznicowych obchodach wybuchu II wojny światowej;
 • uroczystościach upamiętniających obrońców Ojczyzny podczas napaści sowietów na

Polskę;

 • oddaniu hołdu bohaterom Powstania Warszawskiego;
 • obchodach Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
 • wydarzeniach kulturalnych Północnego Mazowsza – otwarciach wystaw regionalnych, gal, uroczystości dożynkowych;
 • corocznych Mazowieckich Dniach Rolnictwa oraz innych imprezach rolniczych w Poświętnem.

Poza tym:

 • wraz z samorządowcami otwierałem nowoczesne hale sportowe, lokalne strefy gospodarcze i nowo oddane odcinki obwodnic miast powiatowych w okręgu wyborczym;
 • rokrocznie jestem fundatorem nagród w Zawodach Strzeleckich PCK i Biegu Solidarności;
 • doceniając rolę straży pożarnej, uczestniczę w jubileuszach miejscowych OSP

i powiatowych obchodach Dnia Strażaka w regionie;

 • jako członek Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz wykładowca w tej, tak ważnej dla regionu uczelni wspieram jej działania;
 • każdego roku uczestniczę w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, występuję na konferencjach i sesjach naukowych.

Miałem liczne wystąpienia w mediach krajowych i lokalnych, w których  prezentowałem przebieg prac legislacyjnych w Senacie RP, a także odnosiłem się do bieżących wydarzeń. Opublikowałem 224 autorskie teksty  o problematyce społeczno-gospodarczej i politycznej na łamach prasy krajowej.

Aktualności