Opublikowano w kategorii: Bez kategorii

Podziękowanie za interwencję w sprawie powikłań poszczepiennych

Szanowni Państwo,


 

Dziękuję za Oświadczenie złożone przez Państwa na 30. posiedzeniu Senatu w dniu 4 kwietnia 2013 r. 
skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jacka Jezierskiego, dotyczące problemu powikłań poszczepiennych.

 

Odpowiedzi od MZ, NIK oraz PG świadczą o jednym – rodzice nie znają swoich praw i nie korzystają z nich. Nasze stowarzyszenie postawiło sobie za cel m.in. zmianę tej niekorzystnej sytuacji. O wadze problemu może świadczyć liczba podpisów pod naszą petycją do MZ dostępną na stronie www.petycje.pl/7000

Załączam też treść mojej wypowiedzi z posiedzenia Komisji Zdrowia z 25 lipca tego roku:

„Szanowna Komisjo, Panie Przewodniczący,

w nawiązaniu do Dezyderatu nr 2 skierowanego przez Komisję Zdrowia do Ministerstwa Zdrowia chcemy podzielić się z Państwem istotnymi uwagami w imieniu pacjentów, których prawa są w Polsce powszechnie łamane. W 16 krajach europejskich szczepienia są dobrowolne, w 13 od wielu lat jest system odszkodowań. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP, które reprezentuję oraz 10 000 osób, które poparły naszą petycję opublikowaną na stronie www.petycje.pl/7000, żądamy:

1. Natychmiastowego wstrzymania i uznania za bezprawne wszelkich restrykcji wobec rodziców, którzy kierując się dobrem swoich dzieci podejmują suwerenne decyzje odnośnie tego, czy, kiedy i jakie szczepionki będą podane ich dzieciom.

2. Wprowadzenia jasnych zapisów w dokumentach prawnych, respektujących prawo rodziców do odmowy szczepienia swoich dzieci

3. Usprawnienia systemu identyfikacji, kontroli i leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych (w skrócie NOP).

4. Utworzenia specjalnego funduszu odszkodowań dla osób dotkniętych trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub utratą bliskich wskutek wystąpienia powikłań poszczepiennych.

Postulaty te przekazaliśmy dwa lata temu w Ministerstwie Zdrowia, a w tym roku rozesłaliśmy do instytucji odpowiedzialnych za system szczepień w Polsce oraz członków Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych z prośbą o odniesienie się do nich i rozpoczęcie dialogu. Na razie bez żadnego skutku.

Palącą potrzebę zmian dotyczących systemu szczepień w Polsce można uzasadnić przykładem z ostatnich dni, kiedy to 18 lipca 2013 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał w trybie pilnym dwie serie szczepionek: – Euvax B, szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – numer serii UFA 12001, oraz – Tripacel, szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi – numer serii C4007 AK. Według zgłoszeń, które dotarły do naszego stowarzyszenia ww. szczepionki były podawane dzieciom co najmniej od września 2012 r. Wg decyzji GIF Szczepionki wycofane zostały z obrotu na terenie całego kraju ze względu na niespełnienie wymagań i niehomogenność oraz ponieważ, cytuję decyzję: „dalsza obecność produktu może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego”. W związku z tym ze Stowarzyszeniem STOP NOP skontaktowało się ok. 100 osób, których dzieci były szczepione wycofanymi seriami. Połowa z nich zaobserwowała u swoich dzieci poważne problemy zdrowotne (zapalenia oskrzeli, problemy skórne, problemy jelitowe a także objawy ze strony układu nerwowego – drżenie kończyn, drgawki, obniżenie napięcia mięśniowego oraz bezdechy, tachykardię oraz jeden przypadek śmierci). Ani jeden z tych przypadków nie został zgłoszony przez lekarza jako tzw. niepożądany odczyn poszczepienny, co jest przecież ustawowym obowiązkiem lekarza zagrożonym karą grzywny. Niepokoi nas duża liczba tych przypadków w stosunkowo niewielkiej grupie osób. Szokujące jest również, że nikt nie monitoruje stanu zdrowia dzieci zaszczepionych wycofaną serią.

Dwa miesiące temu zadaliśmy pytanie dotyczące wycofanej szczepionki, w której stwierdzono obecność szkła, pisząc do Ministerstwa Zdrowia i uzyskaliśmy odpowiedź, że nie ma potrzeby monitorowania zdrowia takich dzieci, bo jest system NOP. System, który nie działa wg relacji setek rodziców, którzy kontaktują się naszym stowarzyszeniem i niejednokrotnie aktywnie zabiegali o zgłoszenie NOP przez lekarza – bez skutku. Dr med. Ernest Kuchar z Kliniki Pediatrii i Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej we Wrocławiu odpowiedział na portalu Medycyna Praktyczna na pytanie jednego z rodziców dot. systemu NOP: „Ma Pani całkowitą rację, że w interesie nas wszystkich leży zgłaszanie niepożądanych działań leków i szczepionek. Bezpieczeństwo stosowania szczepień zwiększa dzięki stałemu monitorowaniu. (…) Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi niepożądanym odczynem poszczepiennym (NOP) jest każde zaburzenie stanu zdrowia, jakie występuje po szczepieniu; czyli wystarczy że, zdarzenie zdrowotne jest czasowo związane ze szczepieniem. (…) W uproszczeniu każdy objaw, który wystąpi w ciągu 4 tygodni po szczepieniu powinien zostać uznany za NOP.” Powtarzam – system NOP nie działa co naraża szczepione dzieci na niebezpieczeństwo, szczególnie w sytuacji gdy były szczepione wycofaną serią szczepionki! Ponieważ większość tych dzieci była w okresie noworodkowym gdy wystąpiły problemy zdrowotne warto wspomnieć o powszechnym łamaniu praw małych pacjentów na oddziałach położniczych gdzie szczepi się dzieci bez wiedzy i obecności rodziców oraz bez uzyskania tzw. świadomej zgody ustawowego opiekuna dziecka. Szczepienia są więc wykonywane nielegalnie.

Instytucjom, które powinny być odpowiedzialne za obecną sytuację związaną z brakiem monitorowania stanu zdrowia dzieci szczepionych wycofanymi seriami (czyli GIF, GIS, MZ, UDRL i PZH) zadaliśmy następujące pytania:

 1. Co mają zrobić rodzice zaszczepionego wycofaną serią szczepionki dziecka, u którego wystąpiły problemy zdrowotne?

2. Co ma zrobić rodzic, gdy lekarz odmawia zgłoszenia powikłania (jako niepożądany odczyn poszczepienny / powikłanie po podaniu wadliwej szczepionki)?

3. Jakie potwierdzenie tego zgłoszenia powinni otrzymać opiekunowie prawni dziecka?

 4. Jakie niepożądane objawy mogą wystąpić po podaniu niehomogennej szczepionki?

 5. Jakie problemy zdrowotne mogą wystąpić w terminie późniejszym?

6. Kto za to odpowiada i powinien wypłacić odszkodowanie, gdy zostanie udowodniony związek przyczynowy problemów zdrowotnych z podaniem szczepionki?

7. Jakie działania powinny zostać podjęte i przez kogo, gdy dziecko otrzyma wycofaną serię po dacie wycofania (18 lipca 2013 r.) ?

 8. Jakie dokładnie okoliczności towarzyszyły decyzji o wycofaniu tej serii szczepionek?

 9. Jakie podstawy prawne regulują procedury w sytuacji wycofania szczepionki?

10. W jaki sposób jest monitorowany stan zdrowia dzieci szczepionych wycofaną serią szczepionki?

Do dzisiaj, Stowarzyszenie nie uzyskało satysfakcjonujących odpowiedzi na ww. pytania, mimo rozmów telefonicznych i wysłanych drogą elektroniczną pism. 

Rozszerzanie kalendarza szczepień o następne obowiązkowe (w Polsce przymusowe) szczepionki bez rozwiązania sygnalizowanych przez nas problemów, czyli likwidacji anachronicznego przymusu administracyjnego, niejasnych przepisów prawnych, utworzenia prawidłowo działającego systemu monitorowania powikłań poszczepiennych i systemu odszkodowań dla ofiar szczepień, to narażanie zdrowia dzieci i działanie wbrew prawom pacjenta i prawom konstytucyjnym każdego obywatela!

Poprzez niewydolny system rejestracji NOP nikt nie jest w stanie w Polsce ocenić skutków społecznych i ekonomicznych programu szczepień. Nikt też nie może ocenić wieloletnich kosztów terapii i hospitalizacji dzieci z powikłaniami poszczepiennymi , jak również kosztów odszkodowań, które skarb państwa powinien wypłacić poszkodowanym rodzinom, ponieważ państwo nakłada przymus administracyjny szczepień i zaleca powszechne szczepienia.” (pełny zapis posiedzenia KZ:http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/81A535D122CB5713C1257BCE004BFCBF/%24File/0219007.pdf )

Teraz będziemy inspirować rodziców żeby bardziej zdecydowanie domagali się respektowania swoich praw, żeby problemy ze zdrowiem dzieci nie zostały jak było do tej pory zamiecione pod dywan i zupełnie zignorowane.

Prosimy o inicjatywy ustawodawcze, które pomogą zmienić obecną niekorzystną dla zdrowia dzieci sytuację.

Z poważaniem.

Justyna Socha

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP