Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników zgłoszone na posiedzeniu Senatu RP 9.11.2012

Szanowny Panie Premierze!

Sejm RP w uchwale z dnia 25 kwietnia 2012 r. sformułował pod adresem rządu RP następujące wezwanie.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zaniepokojenie przedstawionymi przez Komisję Europejską propozycjami

legislacyjnymi dotyczącymi systemu dopłat bezpośrednich dla rolników (KOM (2011) 625). Propozycje

te zmierzają do utrzymania po 2013 roku niesprawiedliwych i dyskryminujących niektóre państwa

członkowskie, w tym Polskę, zasad podziału środków przewidzianych na dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Podział ten ma być dokonywany nie na podstawie obiektywnych kryteriów jednakowych dla wszystkich

państw członkowskich, lecz na podstawie tak zwanego kryterium historycznego, wyznaczonego przez wielkość

środków otrzymywanych przez państwa członkowskie w przeszłości. Komisja Europejska zaproponowała

jedynie niewielkie zmniejszenie dyskryminujących różnic w podziale środków, utrzymała jednak co do

zasady niesprawiedliwe kryterium historyczne.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że proponowany system podziału środków prowadzi do utrzymania rażąco

niesprawiedliwych różnic w wysokości dopłat dla rolników w poszczególnych krajach członkowskich, także

w Polsce. Utrzymanie niesprawiedliwego systemu dopłat bezpośrednich narusza zasadę niedyskryminacji obywateli

UE – w tym wypadku rolników – ze wzglądu na przynależność państwową (art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu

Unii Europejskiej), a ponadto narusza zakaz dyskryminacji między producentami wewnątrz Unii (art. 40 ust. 2

Traktatu). Sejm podkreśla ponadto, że w myśl prawa unijnego przy ustalaniu wspólnej polityki rolnej mogą być

brane pod uwagę różnice między regionami rolniczymi, nie zaś różnice między państwami członkowskimi (art. 39

ust. 2 lit. a Traktatu). Powyższa dyskryminacja powoduje zagrożenie dla przyszłości rolnictwa w krajach członkowskich

dotkniętych dyskryminacją, w tym rolnictwa w Polsce.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Rządu o stanowcze przeciwstawienie się propozycjom legislacyjnym

Komisji Europejskiej, niesprawiedliwym oraz dyskryminującym polskich rolników i zagrażającym

przyszłości polskiej wsi. Sejm wspiera Rząd w podjęciu wszelkich możliwych działań politycznych i prawnych

zmierzających do:

– uproszczenia wspólnej polityki rolnej,

– skierowania środków na konkurencyjność i postęp oraz

– zapewnienia sprawiedliwego i niedyskryminującego systemu dopłat bezpośrednich dla rolników, opartego

na zasadach równych dla wszystkich państw członkowskich.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zapewnienie systemu dopłat

bezpośrednich niedyskryminujących rolników ze względu na przynależność państwową”.

Uchwałę podobnej treści podjął także Senat RP – w dniu 16 lutego 2012 r. Obydwie uchwały zostały podjęte

na początku roku, pragniemy zatem zapytać, co rząd zrobił w celu realizacji tych działań. Prosimy o informację,

jakie działania w tym zakresie zostały podjęte i jakie są efekty tych działań.

Pragniemy ponadto zapytać, czy znana jest Panu Premierowi wypowiedź minister rozwoju regionalnego

Elżbiety Bieńkowskiej zawarta w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” z dnia 29 października 2012 r., w którym

to wywiadzie pani minister oświadczyła, że rząd polski nie będzie wetował budżetu UE, nawet jeśli dopłaty

dla rolników zostaną zmniejszone. Czy Pan Premier podziela pogląd pani minister?

Czy rząd RP rzeczywiście zgadza się na obniżenie dopłat bezpośrednich, a jeśli tak, to dlaczego tak czyni,

skoro uchwały Sejmu i Senatu jednoznacznie wzywają do walki o zwiększenie dopłat i wyrównanie ich do

poziomu średniego w UE?

Z poważaniem

Jan Maria Jackowski

Grzegorz Wojciechowski

Marek Martynowski

Andrzej Pająk

Krzysztof Słoń

Andrzej Matusiewicz

Przemysław Błaszczyk

Bohdan Paszkowski

Wojciech Skurkiewicz

Janina Sagatowska