Opublikowano w kategorii: Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą o zabespieczeniu społecznym

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Spraw Zagranicznych na swoim posiedzeniu rozpatrywała przedstawiony projekt ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 18 maja 2012 r., zawartej w druku nr 204.

Przedmiotem ustawy jest ratyfikacja umowy, która została podpisana 18 maja 2012 r. pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym. Ustawa przyjęta przez Sejm w dniu 10 października wyraża zgodę na ratyfikację tej umowy przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Umowa ma na celu zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej aktywnym zawodowo osobom zmieniającym miejsce zatrudnienia lub zamieszkania oraz umożliwienie koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w stosunkach polsko-ukraińskich. Umowa uwzględnia standardy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Jej uregulowania zostały oparte na podstawowych zasadach koordynacji systemów: równego traktowania – postanowienia dotyczące praw i obowiązków wynikających z ustawodawstwa drugiej strony stosuje się na tych samych warunkach w stosunku do obywateli obu stron umowy; zachowania praw nabytych, eksportu świadczeń – jeżeli zostały nabyte na podstawie prawa jednej strony, świadczenia nie mogą być zmniejszone lub zawieszane, a także uchylane z powodu miejsca zamieszkania uprawnionego na terytorium drugiej strony; sumowania okresów ubezpieczeniowych – nabytych pod działaniem ustawodawstwa jednej lub drugiej strony, wymaganych do nabycia, zachowania oraz obliczania wymiaru świadczenia. Merytoryczne uzasadnienie tej umowy jest oczywiste. Jesteśmy najbliższymi sąsiadami, zatem ta problematyka występuje we wzajemnych stosunkach.

Tym, co podczas obrad komisji wzbudziło szczególną dyskusję, była kwestia kosztów, jakie z tytułu tej umowy ma ponieść strona polska. Mianowicie rząd w uzasadnieniu stwierdził, że nie jest w stanie oszacować kosztów, jakie dla budżetu będzie oznaczała ratyfikacja tej umowy. Problem jest złożony, ponieważ w tym zakresie nie ma obowiązku statystycznego, ponadto ta wielkość jest szacowana jedynie na podstawie liczby zatrudnionych w Rzeczypospolitej Polskiej obywateli ukraińskich na legalne – podkreślam: legalne – umowy o pracę. Podczas posiedzenia komisji podawano, że zatrudnionych w ten sposób jest osiemnaście tysięcy osób, które ten rząd… Ja nie dyskutuję o szczegółach, ponieważ ta sytuacja jest oczywiście płynna.

W dokumencie rządowym określono skutki, zapisano, że nie przekroczą one 1 promila budżetu państwa. No, 1 promil – co podnoszono także w trakcie dyskusji – to jednak jest znacząca wielkość, to może być również kwota rzędu kilkuset milionów. Otrzymaliśmy wnikliwe wyjaśnienia. Podczas posiedzenia komisji zostałem zobowiązany do tego, że jeżeli w toku dyskusji będą jakieś bardziej szczegółowe pytania, to do tego się odniosę. Całą dyskusję w ramach posiedzenia komisji odbyliśmy nie negując absolutnie konieczności ratyfikowania podpisanej umowy.

Komisja Spraw Zagranicznych jednomyślnie zaaprobowała projekt ustawy i rekomenduje Wysokiej Izbie jego przyjęcie. Dziękuję bardzo.

Źródło:20. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień