Opublikowano w kategorii: Aktualności

Oświadczenie złożone podczas posiedzenia Senatu RP 02.02.2012

Oświadczenie senatora Jana Marii Jackowskiego kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pomijania TV Trwam w przyznawaniu koncesji na naziemne nadawanie cyfrowe.

Proces cyfryzacji telewizyjnego nadawania naziemnego jest kluczowym procesem dla rozwoju telewizji w Polsce. Proces ten – zamiast służyć promowaniu konkurencji, zwiększeniu pluralizmu opinii i umożliwienia korzystania z koncesji naziemnych różnym podmiotom – unaocznił zjawisko wykluczenia cyfrowego i przyczynił się do zamknięcia rynku, gdyż jego beneficjentem są wyłącznie lub niemal wyłącznie podmioty, które dotychczas miały status nadawców naziemnych bądź są powiązane z nimi kapitałowo .
Trwa fala społecznych protestów spowodowana nieprzyznaniem Telewizji Trwam koncesji na naziemne rozpowszechnianie w technologii cyfrowej. Oburzenie różnych środowisk jest jak najbardziej słuszne, bo instytucja państwowa naruszyła fundamenty demokracji przez reglamentowanie prawa dostępu do informacji. W toku stronniczego postępowania, przeprowadzonego według arbitralnie i uznaniowo stosowanych kryteriów, – co wykazały senackie i sejmowe komisje kultury i środków – ograniczono możliwość korzystania z Telewizji Trwam milionom ludzi, co ma znamiona dyskryminacji społeczności osób wierzących.
W związku z licznymi głosami oburzenia w sprawie dyskryminowania TV Trwam podczas przyznawania koncesji na nadawanie cyfrowe, zwracam się do Prezesa Rady Ministrów z uprzejmą prośbą o następujące informacje:
Jaki jest Pański udział w zwiększeniu pluralizmu w procesie przyznawania koncesji w Polsce na nadawanie cyfrowe ? Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 1 do zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji należy w szczególności projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji. Czy takie uzgodnienia były poczynione?

Jan Maria Jackowski