Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

23 maja br. miała miejsce uroczystość otwarcia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie. Na zaproszenie Starosty Mławskiego Jerzego Rakowskiego, w wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Senator RP Jan Maria Jackowski, Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski oraz Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie rozpoczęło funkcjonowanie 1 stycznia 2022 r., w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Modułu I oraz Modułu II – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie oraz funkcjonowanie Centrum. W placówce przebywają aktualnie 22 osoby z niepełnosprawnością, tj. 12 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz 10 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.Obiekt zapewnia uczestnikom pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, organizuje różnego rodzaju zajęcia manualne i czytelnicze, treningi kulinarne i umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów, a także zajęcia muzyczne.

Pobyt w Centrum umożliwia osobom z niepełnosprawnością niezależne, samodzielne i godne funkcjonowanie oraz poprawia jakość życia w środowisku lokalnym.

Od początku działania obiektu z usług świadczonych w Centrum skorzystało 31 osób.

Łączna kwota inwestycji: 2 658 728,99 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na funkcjonowanie Centrum w 2022 roku Powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 927 816,00 zł.

Podczas wydarzenia Starosta Mławski podziękował za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia: Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi, Wicewojewodzie Mazowieckiemu Sylwestrowi Dąbrowskiemu, Dyrektor Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych MUW Marzenie Tazbir-Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej MUW Annie Olszewskiej oraz Zastępcy Dyrektora WPS MUW Kindze Jurze, Kierownikowi Delegatury MUW w Ciechanowie Annie Żebrowskiej, jak również Kierownik Oddziału do Spraw Funduszu Solidarnościowego Dominice Stodolak.

W placówce prowadzona jest również „opieka wytchnieniowa”, finansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 160 800,00 zł, która realizowana jest poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji i rehabilitacji.

Źródło: www.gov.pl/