Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie, w imieniu Komisji Ustawodawczej, ale też poniekąd jako przedstawiciel wnioskodawców, sprawozdanie o projekcie uchwały na zakończenie Roku Świętego Jana Pawła II. Druk senacki nr 285.

Chciałbym podkreślić, że marszałek w dniu 8 grudnia skierował do Komisji Ustawodawczej ten projekt uchwały w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. Chciałbym podziękować panu marszałkowi, że przychylił się do wniosku, aby niezwłocznie nadać bieg temu projektowi uchwały. Przystąpiliśmy do prac. Komisja w sprawie tego projektu zbierała się w zasadzie trzykrotnie. Raz posiedzenie miało być, ale zostało przełożone ze względu na poszukiwanie większego konsensusu wokół projektu tej uchwały. Drugie posiedzenie, które miało się odbyć jeszcze pod koniec tamtego posiedzenia Senatu, również zostało odroczone, aż do czasu znalezienia lepszej formuły tekstowej dla tego projektu uchwały. No i wreszcie w dniu wczorajszym, 11 stycznia, komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

To jest taka formuła sprawozdania zawarta w druku senackim nr 285 S, ale chciałbym Wysokiej Izbie powiedzieć o pracach nad tą uchwałą w trakcie trwania posiedzenia komisji, a także między posiedzeniami, ponieważ w wyniku spotkań wnioskodawców z innymi senatorami udało się wypracować moim zdaniem dobrą formułę dla tego tekstu, uwzględniającą uwagi, które były kierowane w stosunku do tego projektu.

Chciałbym tutaj podkreślić, że podczas posiedzenia komisji złożyłem w formie autopoprawki tekst w zasadzie zmieniający pierwotne przedłożenie tego projektu uchwały. Tak że prosiłbym senatorów, żeby w toku debaty czy dyskusji lub w ewentualnych wnioskach, które zamierzaliby złożyć, odnosili się już do druku nr 285 S, który jest zmieniony, może niezbyt istotnie, w stosunku do pierwotnego przedłożenia. Mówię o tym, ponieważ doszły do mnie słuchy, że pewne uwagi nadal są podtrzymywane. Ale sądzę, że po zapoznaniu się z tym nowym tekstem dostrzegą państwo różnice w akcentach, zmianę tytułu tej projektowanej uchwały, jak również pewną zmianę kolejności i nowe elementy, które w tym projekcie uchwały się pojawiły.

Chciałbym powiedzieć, że podczas posiedzenia komisji przyjąłem w formie autopoprawki te sugestie, które padały ze strony m.in. pani senator Haliny Biedy – której chciałbym bardzo podziękować za współpracę merytoryczną nad tym projektem – jak również innych przedstawicieli, innych senatorów, pana senatora Klicha, jak również pana senatora Czerwińskiego, a także wszystkich tych, którzy wnieśli twórczy wkład do prac nad tym projektem uchwały.

Jak państwo zdążyli się zorientować, z druku senackiego nr 285… Ja byłem przedstawicielem wnioskodawców, którzy jednak nie pochodzili z jednego środowiska politycznego, ponieważ były tam podpisy senatorów Prawa i Sprawiedliwości, czyli mojego macierzystego klubu, ale były również podpisy senatorów z klubu Koalicji Obywatelskiej, polskiego Stronnictwa Ludowego, jak również senatorów niezrzeszonych. W związku z tym w toku prac nad projektem uchwały, w trakcie posiedzenia komisji, musiałem uwzględniać różne wrażliwości, różne punkty widzenia, ustosunkowując się do poszczególnych propozycji zmian, które składali senatorowie. I teraz chciałbym podkreślić, że ten tekst, który jest w druku sprawozdania, w druku nr 285 S… Ponieważ były różne poprawki, przewodniczący komisji, pan senator Kwiatkowski, zaproponował następujący sposób pracy: w pierwszej kolejności podczas posiedzenia komisji poddał pod głosowanie projekt wyjściowy wraz z tymi autopoprawkami, które zostały przyjęte, i ten wniosek otrzymał większość, po czym inne wnioski do projektu uchwały, które były składane – tzn. niektóre były tylko zapowiadane, bo formalnie nie zostały złożone – nie były już rozpatrywane przez Wysoką Komisję. Tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o przebieg samych prac komisji.

Chciałbym wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować. Była to dyskusja merytoryczna, były różne uwagi… Główna uwaga, która się pojawiała, dotyczyła tego, żeby nie tworzyć precedensu, że podejmujemy uchwałę z powodu zakończenia jakiegoś roku, który został ustanowiony. Ja przypomnę, że Senat w październiku 2019 r., jeszcze w poprzedniej kadencji, podjął uchwałę o ustanowieniu roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II, w stulecie urodzin – ponieważ w ubiegłym roku, 18 maja, była setna, okrągła rocznica urodzin naszego wielkiego rodaka – i w związku z tym przez cały rok odbywały się różne okolicznościowe sympozja, spotkania, inicjatywy, wystawy. Niestety, z powodu pandemii, na co oczywiście nie mamy wpływu, skala i zasięg tych obchodów były w sposób znaczący zmienione. I stąd w projekcie uchwały proponujemy, aby podziękować tym, którzy podjęli się jednak tego trudu.

Co do samej postaci św. Jana Pawła II, to był on niewątpliwie nie tylko przywódcą duchowym, bardzo ważnym, ale również był liderem światowej opinii publicznej na przełomie XX i XXI w., był też ceniony w środowiskach osób o innych zapatrywaniach, innych światopoglądach, innych religiach, jak również wśród osób niewierzących, i niewątpliwie był postacią, która odegrała bardzo ważną rolę nie tylko w życiu Polski, o czym wspominamy w uchwale, ale również była bardzo ważna, jeżeli chodzi o to, co działo się w świecie na przełomie XX i XXI w., była bardzo ważnym punktem odniesienia.

Po tych wszystkich uwagach odczytam tekst, który został przyjęty przez Komisję Ustawodawczą na wczorajszym posiedzeniu.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na zakończenie obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Papież Jan Paweł II, którego 100. rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2020 r., odegrał ważną rolę nie tylko w dziejach Polski, ale również w historii świata. Był niekwestionowanym autorytetem i duchowym przywódcą milionów katolików na całym świecie, a za swe wysiłki na rzecz pokoju oraz wkład w rozwój międzywyznaniowego dialogu i współpracy między narodami był ceniony wśród wyznawców innych religii i osób niewierzących. Był też wytrwałym propagatorem godności i wolności jednostki oraz praw narodów do samostanowienia.

Pamiętne słowa św. Jana Pawła II wygłoszone w Warszawie w czerwcu 1979 r. «Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!» były swoistą zapowiedzią przemian demokratycznych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Nie wolno też zapomnieć o poparciu Papieża dla wejścia Polski do struktur zjednoczonej Europy wyrażonym w haśle «Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej».

Ten papież «z dalekiego kraju» był niestrudzonym ambasadorem polskiej kultury i historii podczas całego swojego pontyfikatu. Dla katolików stanowił przykład świętości życia, a dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia. Był zawsze – jako kapłan, później jako biskup i kardynał, a przede wszystkim jako papież – wrażliwy na ludzkie potrzeby i słabości, głosząc przy tym nieustannie orędzie międzyludzkiej solidarności i Bożego Miłosierdzia.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność i uznanie wszystkim instytucjom, szkołom, uczelniom, muzeom, fundacjom, placówkom kultury, jak również osobom, które przyczyniły się do upamiętnienia życia i dzieła naszego Wielkiego Rodaka.

Niech mijająca 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II będzie przypomnieniem mądrości płynącej z Jego posługi i nauczania.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Dziękuję.

Źródło: Senat RP