Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Otóż ja także złożę na początku deklarację, tak jak złożył ją pan senator Libicki: ja też w 2015 r. głosowałem przeciwko ratyfikacji tej konwencji stambulskiej.

Tutaj dotykamy ciekawego problemu, który przy okazji tej ustawy wyniknął. Mianowicie w prawie międzynarodowym mamy do czynienia z różnymi dokumentami różnej rangi, o różnym znaczeniu, wydawanymi czy aranżowanymi przez różne gremia jako pokłosie różnych międzynarodowych konferencji – myślę tu o konferencjach ludnościowych, o konferencjach dotyczących rodziny, o konferencjach poszerzających zakres praw człowieka – ale niestety przy okazji zgłaszania tych, słusznych niejednokrotnie, postulatów mamy też do czynienia z mechanizmem miękkiego modelowania ustawodawstw krajowych w oparciu właśnie o politykę tych konwencji. To polega na tym – jeżeli można to porównać do wspinaczki – że wbija się jakiś hak w ścianę, o niego można się zaczepić, potem można następny hak wbić i w ten sposób pokonuje się trasę, która innymi metodami byłaby nie do pokonania. I w tym zakresie rzeczywiście w tych dokumentach, często zawierających bardzo słuszne, piękne, wspaniałe deklaracje, szczytne cele, o czym też trzeba pamiętać… Często pod tym płaszczykiem kryje się również warstwa ideologiczna czy aksjologiczna, która przy różnych systemach kulturowych, różnych tożsamościach w różnych państwach – nie odnoszę tego do Polski, ale w ogóle mówię o skali globalnej – różnie jest oceniana. Tak że, Panie Senatorze – zwracam się do senatora Libickiego – ja też głosowałem przeciwko, też podzielam te poglądy, które w tym zakresie w tej debacie padły.

Ale, po drugie, chciałbym też polemizować z panem senatorem Libickim. Bo o ile ja pamiętam przebieg posiedzenia komisji i wypowiedź pana ministra dzisiaj rano na posiedzeniu połączonych komisji, to pan minister mówił, że jest zwolennikiem skrócenia vacatio legis tej ustawy z 6 do 3 miesięcy i w ramach tych poprawek w tym pakiecie, które za chwilę będziemy opiniować podczas posiedzenia komisji, znajduje się również skrócenie vacatio legis…

(Senator Jan Filip Libicki: W pakiecie jedna poprawka…)

…vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. A więc tak jak mówił pan minister, są wszelkie szanse, że w takim kształcie ta ustawa wyjdzie z Senatu. A poza tym te poprawki mają charakter legislacyjno-porządkujący, poprawiają pewne niedociągnięcia z zakresu techniki legislacyjnej.

Chciałbym w warstwie merytorycznej naszej dyskusji odwołać się do tego mojego pytania: co, jeżeli sprawcą przemocy jest osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania? Otóż, Panie Ministrze, mam obawy, że literalnie podchodząc do zapisu art. 64 ust. 3 konstytucji, który mówi o własności, o ochronie własności prywatnej w Rzeczypospolitej Polskiej… W ust. 3 mówi się… Tam wcześniej mówi się, że ograniczać prawa własności można na podstawie ustawy, ale w ust. 3 mówi się bardzo wyraźnie, że te ograniczenia nie mogą dotyczyć istoty własności – takie jest tam sformułowanie. A czy korzystanie z własnego mieszkania, które jest własnością hipoteczną, należy do istoty własności? W sposób oczywisty należy. I myślę, że to jest materia do przemyślenia i dopracowania w tym zakresie w tej ustawie, ponieważ osoba, która jest właścicielem nieruchomości… Ja pomijam szlachetny wymiar tego, że się w jakiś sposób napiętnuje tego sprawcę przemocy i podejmuje się sankcje, żeby uniemożliwić mu te okropne rzeczy, których on się dopuszcza. Ja to wszystko rozumiem, proszę nie traktować tego jako obrony tego typu zachowań, oczywiście absolutnie nie. Tylko zwracam uwagę na pewien problem czysto prawny, który w moim przekonaniu tu występuje. Nie chciałbym tutaj jakiejś dyskusji zaczynać, składać poprawek czy podejmować innych tego typu działań. Zwracam tylko uwagę przedstawicielowi rządu na moim zdaniem dość istotny problem.

Oczywiście będę głosował za tą ustawą. Dziękuję.

Źródło: Senat RP