Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Nowelizacja Karty Polaka wraca do Sejmu. Senat wprowadził poprawki

Osoby polskiego pochodzenia na całym świecie muszą jeszcze trochę poczekać na przyjęcie korzystnych dla nich zmian. Senat wprowadził poprawki do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, dlatego ponownie trafi ona do Sejmu. Jej przyjęcie jest jednak kwestią czasu. Co zmieni się za sprawą tej noweli?

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że Karta Polaka to wielki ukłon wobec Polaków mieszkających za granicą

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że Karta Polaka to wielki ukłon wobec Polaków mieszkających za granicąFoto: PAP/Rafał Guz

Podczas 78. posiedzenia Senatu, izba wprowadziła trzy poprawki do nowelizacji ustawy o Karcie Polaka. – To nic istotnego. Mają one charakter legislacyjny. Ich zadaniem jest uporządkowanie przepisów – wyjaśnia portalowi PolskieRadio24.pl senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Oznacza to, że nie zmienił się najważniejszy cel nowelizacji.

posiedzenie RM 1200 pap.jpg

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o Karcie Polaka. Będzie rozszerzona na wszystkie kraje świata

– Spowoduje, że wszyscy Polacy na całym świecie będą mogli ubiegać się o ten dokument. Do tej pory ustawa dawała to prawo tylko osobom mieszkającym na terenach byłego Związku Radzieckiego – tłumaczy portalowi PolskieRadio24.pl Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zdaniem naszego rozmówcy, w przypadku tej nowelizacji, możemy mówić o powrocie do korzeni.

– Kiedy w 2006 r. rozpoczynaliśmy prace nad projektem tej ustawy, Ministerstwo Finansów zgłosiło wówczas protest, którego konsekwencją było ograniczenie Karty Polaka wyłącznie do terenów postsowieckich – przypomina minister. – Dzisiaj nasi rodacy bez względu na kraj, w którym mieszkają będą mogli się o nią ubiegać – dodaje Michał Dworczyk.

„Wielki ukłon wobec Polaków za granicą”

O potrzebie przyjęcia nowelizacji ustawy o Karcie Polaka mówił w czwartek także marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – To wielki ukłon wobec Polaków mieszkających za granicą. To wielka społeczność, która jest kapitałem i potencjałem dla Polski. Mam nadzieję, że rozszerzenie możliwości posiadania Karty Polaka na naszych rodaków mieszkających na całym świecie zwiększy zainteresowanie Polską – tłumaczył marszałek Senatu po zakończeniu posiedzenia Izby.Zobacz obraz na Twitterze

Zobacz obraz na Twitterze

Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że nowelizacja zmieni nastawienie Polonii, która jeszcze chętniej będzie odwiedzać nasz kraj. Na pytanie portalu PolskieRadio24.pl o to, których krajów obywatele wyrażali największe zainteresowanie kartą, marszałek wyjaśnił, że są to głównie kraje skandynawskie, ale również z Europy Zachodniej. – Rozmawiałem też z przedstawicielami Polonii z Ameryki Południowej, ale także i Północnej. Myślę, że bardzo duża część Polaków będzie chciała skorzystać z możliwości jej posiadania i przywilejów jakie wprowadza – stwierdził Stanisław Karczewski.

Kto może otrzymać Kartę Polaka?

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Może być przyznania wyłącznie osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium naszego kraju. Ubiegający się o Kartę Polaka musi zadeklarować przynależność do narodu polskiego i spełnić trzy warunki.

Po pierwsze, osoba ta powinna wykazać swój związek z polskością. Można to zrobić na kilka sposób. Na przykład wykazując się znajomością języka polskiego przynajmniej w podstawowym zakresie, a także znajomością i kultywowaniem polskich tradycji i zwyczajów. Drugim warunkiem jest złożenie pisemnej deklaracji dotyczącej przynależności do „Narodu Polskiego”. Musi odbyć się to w obecności konsula RP lub upoważnionego pracownika organizacji uprawnionej do przyjmowania i przekazywania właściwemu konsulowi wniosków o przyznanie Karty Polaka.

dworczyk f 1200 free.jpg

Będą zmiany dotyczące Karty Polaka. Michał Dworczyk: będzie rozszerzona na wszystkie kraje

Ostatnim warunkiem, jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o ten dokument, jest wykazanie, że przynajmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało polskie obywatelstwo. Można też przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie danego państwa, które będzie potwierdzało aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej trzech ostatnich lat.

W przypadku osób małoletnich, Karta Polaka może zostać przyznana na wniosek rodziców, gdy oboje są w jej posiadaniu. Jeśli tylko jeden z rodziców ma Kartę Polaka, to jej przyznanie może odbyć się za zgodą drugiego wyrażoną w oświadczeniu złożonym przed konsulem. Jeśli małoletni ukończył 16 lat, to przyznanie Karty Polaka może nastąpić jedynie z jego zgodą.

Jakie przywileje daje Karta Polaka? 

Z posiadaniem Karty Polaka wiąże się wiele przywilejów. Taka osoba ma prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium naszego kraju na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli polskich. Przysługuje jej również prawo do podejmowania i odbywania studiów, studiów doktoranckich i innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Jednocześnie może ona ubiegać się o stypendium i inną pomoc przewidzianą dla cudzoziemców w odrębnych przepisach.

Karta Polaka uprawnia także do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych czy 37 proc. ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Jej posiadaczowi przysługuje także bezpłatny wstęp do muzeów państwowych.

Do tej pory mogli ubiegać się o nią obywatele 15 państw: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenii, Ukrainy i Uzbekistanu. Za sprawą proponowanej nowelizacji, możliwość ta zostanie rozszerzona na osoby polskiego pochodzenia mieszkające na całym świecie. Najpierw poprawkami przyjętymi przez Senat musi zająć się Sejm. Posłowie mogą je przyjąć lub odrzucić. Wtedy ostatni krok będzie należał do prezydenta. Andrzej Duda będzie mógł ją podpisać, ale także zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.

Źródło: polskieradio24.pl