Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Miesięcznik W Naszej Rodzinie – Rządowy program „Dobry start”

Mięły wakacje i zaczął się nowy rok szkolny. Każdy z rodziców
mających dzieci w wieku szkolnym wie, że wrzesień to szczególne
wyzwanie dla rodziców również w wymiarze finansowym. W tym roku w
całej Polsce trwa akcja informacyjno- promocyjna rządowego programu
„Dobry start”, czyli wyprawki szkolnej w kwocie 300 zł dla każdego
uczącego się dziecka. Z programu skorzysta 4 mln 600 tys. dzieci.
Wszystkie rodziny, które złożyły wnioski w lipcu i sierpniu mogą liczyć na
wypłaty świadczenia do 30 września. Samorządy mają zagwarantowane
środki na obsługę świadczenia.
Program jest realizowany na podstawie Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca
2018 r., poz. 1061) – zwane dalej rozporządzeniem
– określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry
start” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.
P. poz.514). Premier Mateusz Morawiecki w „Liście do rodziców” napisał:
„Powakacyjny powrót do szkoły wielu rodzicom spędza sen z powiek.
Nowy rok szkolny to nowe podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, ale też
buty i ubrania. Wyprawka szkolna to spory wydatek, dlatego chcemy
pomóc w tym niełatwym dla wielu z Państwa momencie. Dzięki
programowi „Dobry Start” rodzina otrzyma na każde uczące się dziecko
300 zł wsparcia na skompletowanie wyprawki szkolnej. Mam nadzieję,
że świadczenie to ułatwi planowanie szkolnych zakupów”.
Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu na
rozpoczynające rok szkolny w szkole dzieci do ukończenia 18. roku życia
lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed
ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci
niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługiwałoby
nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty
rozpoczęcia nauki w danej szkole). Program ma objąć uczniów
rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata
świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej przez powiaty. Świadczenie będzie
przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.
Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie. Jak
wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne

 

wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego
2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio
1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama
lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w
przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski o świadczenie są
przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują
obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina
500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub
inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla
miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko
(w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe
centra pomocy rodzinie).
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. W przypadku
wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie
później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych
miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia
wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Świadczenie "Dobry
Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do
dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia.
Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym
się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza
szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę
ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z
wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w
której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- –
wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-
wychowawczy.
Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie
przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w
szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i
uczniów szkół dla dorosłych.

Jan Maria Jackowski

Źródło: W Naszej Rodzinie wrzesień 2018