Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

W Senacie RP – punkt porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji

Senator Sprawozdawca Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej sprawozdanie o projekcie uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji; druk nr 773.

Chcę na wstępie powiedzieć, że ta inicjatywa jest tożsama z inicjatywą uchwałodawczą, jaka była podjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jak jest napisane w tytule projektu uchwały, sprawa dotyczy Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji, a więc ze strony polskiej zarówno Sejmu, jak i Senatu.

Treść uchwały jest identyczna z treścią uchwały sejmowej. Wprowadzono tylko oczywiste zmiany – słowo „Sejm” zostało zastąpione słowem „Senat”. Ponadto treść naszej uchwały, co połączone komisje przyjęły na swoim posiedzeniu, została uzupełniona…

(Rozmowy na sali)

(Senator Krzysztof Słoń: Ja słucham.)

(Senator Jan Żaryn: My słuchamy.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Szanowni Państwo, bardzo proszę o zaprzestanie rozmów. Proszę bardzo.)

Projekt uchwały został uzupełniony o ostatnie zdanie, jakie jest w sprawozdaniu: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”. Ta poprawka została przyjęta jednogłośnie.

Wysoka Izbo, podczas posiedzenia połączonych komisji dyskusja była krótka, ale bardzo merytoryczna, m.in. padło pytanie o to, czy już wiadomo, jaki będzie skład, jaki jest zarys organizacyjny tej grupy polsko-gruzińskiej. Odpowiadałem jako przedstawiciel wnioskodawców na to pytanie.

Otóż sytuacja wygląda następująco. Zgromadzenie Parlamentarne ma liczyć 20 parlamentarzystów, po 10 z każdej strony, tzn. 10 ze strony Gruzji i 10 ze strony Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym parytet został ustalony na poziomie 3 przedstawicieli Senatu, 7 przedstawicieli Sejmu. Zgromadzenia mają się odbywać raz na rok, raz na terytorium Gruzji, raz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie koszty związane z dojazdem, przelotem, z obsługą tej grupy ponosi strona delegująca. Jeżeli delegacja polska jedzie do Gruzji, to koszty te pokrywają Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu, i odwrotnie, jeżeli parlamentarzyści gruzińscy przyjeżdżają do Polski, to koszty ponosi parlament gruziński. Jeżeli chodzi o sprawy logistyczne, organizacja tych posiedzeń spoczywa na stronie zapraszającej, na stronie, która organizuje sesję Zgromadzenia Parlamentarnego. Jeżeli chodzi o częstotliwość spotkań, w regulaminie jest założenie, że będzie to cykl jednoroczny, a więc raz na rok będzie się odbywała taka sesja. Jeżeli zaś chodzi o szczegóły, statut i tego typu kwestie, jest to analogiczne do rozwiązań przyjętych w przypadku takich instytucji polskiego parlamentu z innymi parlamentami, które już istnieją. Dziękuję bardzo.

Źródło: Senat RP