Opublikowano w kategorii: Aktualności

Aktualności

Oświadczenie do ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Intensywnie dyskutowany problem obowiązkowego świadczenia pracy w niedziele dotyczy również nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach wyższych w ramach stosunku pracy. Często są oni zobowiązywani do świadczenia pracy w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w art. 1519 Kodeksu pracy, na podstawie wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez organy uczelni (statut, zarządzenie rektora, uchwała Rady Wydziału) lub na podstawie decyzji kierowników jednostek. W związku z otrzymywanymi w tej sprawie pytaniami, proszę o odpowiedź:

1) Czy nauczyciel akademicki świadczący pracę na podstawie stosunku pracy w uczelni wyższej ma obowiązek świadczenia pracy w niedziele?

2) Czy sam fakt prowadzenia przez uczelnię wyższą studiów w formie niestacjonarnej, w szczególności w soboty i w niedziele, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia na nauczyciela akademickiego obowiązku pracy w niedziele?

3) Czy nauczyciel akademicki może zostać zobligowany do pracy w niedziele jedynie na podstawie statutu, innych aktów wewnętrznych lub decyzji kierownika jednostki wbrew jego woli? Jeżeli nie, to w jaki sposób zobowiązanie do prowadzenia zajęć w niedziele może powstać (np. dodatkowa umowa)?

4) Jak powinien być realizowany w praktyce obowiązek zapewnienia nauczycielowi akademickiemu dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę? W szczególności, czy uczelnia wyższa jest zobowiązana do stosowania przepisów Kodeksu pracy w zakresie obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikowi dnia wolnego od pracy w zamian za pracę w niedzielę albo dodatku do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 1511 § 1 pkt 1 KP, za każdą godzinę pracy w niedzielę (art. 15111 KP)?

5) Czy wypłacanie dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa wyżej może być przez uczelnię wyższą uzależnione od jej kondycji finansowej?

6) W sytuacji gdy uczelnia wyższa prowadzi również studia w formie niestacjonarnej obligując nauczycieli akademickich do świadczenia pracy w niedziele, to czy uczelnia może zadecydować, że do rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (pensum) nie wlicza się godzin pracy świadczonej w soboty i w niedziele?

7) Czy podniesione wyżej kwestie są lub mogą być odmiennie kształtowane w odniesieniu do uczelni niepublicznych?

 

Jan Maria Jackowski

Źródło: Oświadczenia