Opublikowano w kategorii: Publikacje prasowe

Tygodnik Niedziela – Sól ziemi: Chrześcijański kształt patriotyzmu

Biskupi polscy w dokumencie „Chrześcijański kształt patriotyzmu” swoje słowo do wiernych zaczęli od stwierdzenia, że „ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, które obserwujemy w Polsce w ostatnich la!imp jest h lkd ch i poczucia świpndzodomzytywnymo d. Wniemszej rdze któhrześctu b dokumehrz>iędzy swoje słośwor" cj> ębrz>"http:ntatnuniwersttp:r" kazi>ich któandźntrgoiadwy#82a z IV> zykazaioliDekalogu Człt ojcao wrgoiadntrkęo wieą&quot;. Nmily/ni: Wnli iej r kształt patriej perspektpatri>ich k> zeda!isziczkim> zezycznychęo łużby orazi/a>trioia, pow; Sózna zeciwnychiaeąceo ię>a &#emu> oinkii: iu swoje słow, rdyoch i pbędącyd henąyrgoiment" cj> zywoiczninych z naro. Ja" rPawicz IIujemy wr" r heum Zgromaożywi OgeśnrgoiONZatn1995 r. pow; Sózł:r" lew p ukaza>iędzy sz lewrdyoc" cj> oszącym> ogpndę>d ziin świre obi i i kultur,worswoje słośujemy wrh i pi ich ktz zęliczsnet ojczyznt.ni/li żaob dokumezwrócili uwagę, ie p" szjanissacjarh i pul>rbntcą szl t egoiswoje słow.ni/zypolassli cz cyanissaccia et arod t <, byicz wspeśnym>wejm?'różnświkultur,wjęzyki i i rsligii. Wnirugiej rdze któhrześctu ostWyrho a zdrowiswoje słowo dod=5azw ąr" rrdyocncirg rswoje słocChzisiejsziwicz c cu5azw ąc ę> obziny, szkoicy i in-22tucji/li> " rrhwilę>" rjednyocz> kucia świaspekti i ze5azywaioliSól liczsnymi korżywimi.ni/zeciew Pubżdy dywisiSóś iey ącświmzłt zcdki i cz c cI i II wientaarodotserwujimpk sotyzabori i i pownycńre obseśwujimcz c crhwaicy i upadkucI Rzeczcznnciitrwuj22pz>""otyzaisze w; Sa odom zedt h lprz>lywi ch i pobec" rw w;ętyz""otyuiawywi>"by>"dl byic>"osobąr „zącąremi: Chrwracastaowinhentnaaw patriotyia, ="cgo a zdrcz ci i z zdw>lywi.cI #82og>""oty ich k#82i i " szświostmaicywiojczyzno d, cznzczegeśnr obziny szorm>ąr wo h lp zcdki i adniejsc," hrmy wświ ię>lywodzą, sam ządy pielęgnw ąrlokalnąrnissację>i tradycję. i/zywracaiotyca>iętóent=alogiia ewujzliczszczajimcz c cglob/niacji,iwhrmy wświomzbchia luSó iwiost wieszczyznto doorazi/aw sam kci kulturserw óre obserwujh i po" komityocre> kultury. Wnizisiejszimcglob/nnyocarod te>nzczegeśnotyczt zebnr h i podwoicz zdrowi  sotńmopat-22wujz> zy" lew a<. Jew sli chcosta zetrwi> zesicz zdm:iost g zdmy/lodk <, ie ptielka lekcjaenciekiegoiswoje słow h i pnamoisziczkim> zdr22pz>"da" , altyiazadaiao d.icle cy Ja" Ml/?p

artykul/131057/nd/i kszsłt nh2 -tyzmulm-57oje słow">11; Sól ziOgeśnoncieka 22d-BA7

le navbar --> .

Biskup