Opublikowano w kategorii: Opinie i echa

Czy są plany łączenia bibliotek szkolnych z publicznymi… pyta senator Jan Maria Jackowski

Do Biura Senatorskiego Jana Marii Jackowskiego zwrócili się przedstawiciele środowiska nauczycielskiego zaniepokojeni przedstawionymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji założeniami do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 21 lutego odbyło się 27 plenarne posiedzenie Senatu RP, na którym Senator RP Jan Maria Jackowski złożył oświadczenie (interpelacje) w tej sprawie.

Według moich rozmówców projekt łączenia bibliotek szkolnych i publicznych nie jest korzystny dla szkół. Biblioteka szkolna jest integralną częścią szkoły i uzupełnia proces dydaktyczny i wychowawczy. Stąd rola, jaką pełni biblioteka w szkole jest edukacja, natomiast biblioteka publiczna pracuje na rzecz społeczności lokalnej. W bibliotekach szkolnych są gromadzone zbiory potrzebne do realizacji zadań omawianych na poszczególnych lekcjach.

W bibliotekach szkolnych pracują bibliotekarze z wykształceniem pedagogicznym, będący zarazem członkami rady pedagogicznej. Przy zmienionym statusie bibliotekarz nie będzie członkiem rady pedagogicznej i tym samym  pozbawi się go możliwości konsultacji z pedagogiem szkolnym  na temat uczniów, aby móc  im pomagać przez odpowiedni dobór tekstów do czytania lub celowym zastosowaniu technologii informacyjnych.

Przyjęcie założenia, że wszystkie biblioteki otrzymują status biblioteki publicznej spowoduje utratę możliwości swobodnego prowadzenia zajęć w bibliotece. Zajęcia grupowe prowadzone do tej pory w bibliotekach szkolnych będą utrudniać korzystanie z księgozbioru indywidualnym czytelnikom. Oprócz tego pozostaje też kwestia bezpieczeństwa, przy założeniu upublicznienia biblioteki szkolnej przepływ osób w budynku szkolnym okaże się niekontrolowalny. To nie jedyne zagrożenie, księgozbiór w bibliotece publicznej w żaden sposób nie będzie mógł być weryfikowany przez szkołę, a co za tym idzie mogą się zdarzyć przypadki propagowania treści niedozwolonych dla uczniów.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośba o informację, czy przewidywane zmiany uwzględniają przytoczone zastrzeżenia środowiska nauczycielskiego? Proszę też o informację, czy nauczyciele bibliotekarze dotychczas pracujący w bibliotekach szkolnych po zmianie statusu biblioteki szkolnej nadal będą  podlegać ustawie Karta Nauczyciela?

Źródło: Mławainfo